SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


THUYẾT MINH SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

 Giám đốc:

 • Điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động và kết quả sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. Trong hệ thống quản lý, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty như sau:
 • Chỉ đạo lập, phê duyệt chính sách và mục tiêu chất lượng.
 • Cung cấp nguồn lực cần thiết để duy trì Hệ thống chất lượng.
 • Điều hành các cuộc xem xét của lãnh đạo về Hệ thống chất lượng.
 • Phân công cho các trưởng phòng điều hành từng lĩnh vực công tác.
 • Phân công trách nhiệm và nhiệm vụ cho các phòng thuộc đơn vị.
 • Xem xét việc đánh giá và lựa chọn các nhà cung ứng vật tư thiết bị.
 • Phê duyệt kế hoạch sản xuất tháng, quý, năm.
 1. Phòng Kế hoạch – vật tư phụ trách công tác:
 • Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng quý, năm trình giám đốc công ty phê duyệt.
 • Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của các tổ đội trực thuộc, theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng đã kí kết.
 • Lập kế hoạch đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực thiết bị thi công của Công ty.
 • Quản lý hồ sơ hợp đồng kinh tế, soạn thảo, thương thảo và hoàn tất các hợp đồng kinh tế, soạn thảo văn bản giao khoán thực hiện hợp đồng.
 • Đánh giá những nhà thầu phụ (nếu có).
 • Theo dõi đo lường sự thoả mãn của khách hàng.
 • Đề xuất và theo dõi các hành động khắc phục, phòng ngừa.
 • Thực hiện các báo cáo kế hoạc tháng, quý lên công ty.
 1. Phòng Kỹ thuật thi công phụ trách công tác:
 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý các mặt hoạt động cuả công ty về:
  • Thiết kế biện pháp và thiết kế tổ chức thi công cho các đơn vị trực thuộc.
  • Công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
  • Thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật thi công và nghiệm thu công trình.
  • Thiết kế lập biện pháp tổ chức công trường và biện pháp thi công trong quá trình lập hồ sơ dự thầu.
  • Lập điểm kiểm soát chất lượng phù hợp với quy trình công nghệ thi công.
 • Tổ chức kiểm tra, thử nghiệm mẫu theo kế hoạch kiểm soát chất lượng và yêu cầu quy định trong thủ tục tương ứng.
 • Cập nhật và tổng hợp các thông tin và tiến độ thi công theo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) và đột xuất.
 • Thường trực hội đồng xét sáng kiến cải tiến kỹ thuật và lập hồ sơ đề nghị cấp huy chương vàng cho các công trình đạt chất lượng cao.
 • Quản lý thiết bị thi công:
 • Hướng dẫn và lập phương án bảo dưỡng, sửa chữa hoặc kiến nghị thanh lý các xe máy thiết bị cũ, không đảm bảo an toàn trong thi công.
 • Theo dõi, kiểm tra, giám sát các quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị thi công.
 • Theo dõi và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng và tiến độ thực hiện các hợp đồng của Công ty.
 • Đề xuất và quản lý các giải pháp kỹ thuật trong các hành động khắc phục, phòng ngừa.

 

 1. Phòng Tổ chức – HC phụ trách công tác:
  • Quản lý nguồn nhân lực.
   • Xác định yêu cầu trình độ chuyên môn cho cán bộ quản lý và cán bộ chủ chốt.
   • Lập kế hoạch phát triển nguồn nhân lực.
   • Lập kế hoạch tuyển dung, đào tạo, tổ chức thực hiện và theo dõi kết quả đào tạo cán bộ nghiệp vụ và cán bộ chuyên môn.
   • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng bậc cho công nhân.
  • Công tác tiền lương.
   • Theo dõi, giám sát việc trả lương tại các đơn vị.
   • Thường trực hội đồng xét nâng bậc lương hàng năm cho CBCNV của công ty.
  • Thực hiện các công việc và quản lý hồ sơ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ khác cho CBCNV của Công ty.
  • Quản lý hồ sơ nhân lực của Công ty.
  • Thực hiện các công tác khác liên quan đến quản lý nhân sự của Công ty.
 • Phụ trách công tác hành chính – hậu cần và các cơ sở dịch vụ của Công ty.
 • Quản lý cơ sở vật chất và nhà xưởng của Công ty.
 • Thực hiện các công tác văn thư lưu trữ.
 1. Phòng Kinh doanh phụ trách:
 • Đầu mối và tham mưu về công tác kinh tế thị trường.
  • Quản lý công tác đấu thầu và công việc liên quan đến tiếp thị.
  • Xem xét năng lực và đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trước khi lập hồ sơ dự thầu.
  • Tổ chức lập, kiểm hồ sơ dự thầu.
  • Quản lý, lưu trữ hồ sơ mời thầu và dự thầu.
  • Cập nhật và phổ biến các thông tin về thị trường.
 • Quản lý việc lập và triển khai các dự án của công ty.
 1. Phòng Kế toán – Tài chính phụ trách công tác:
 • Lập kế hoạch tài chính và kiểm soát ngân quỹ.
 • Tham mưu cho Giám đốc Công ty trong công tác tài chính, kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính của công ty và các đơn vị trực thuộc.
 • Cập nhật và phổ biến thông tin kinh tế và hạch toán theo quy định của Pháp lệnh kế toán thống kê, điều lệ tổ chức.
 • Hỗ trợ các hoạt động quản lý chất lượng và cung cấp các số liệu để lập kế hoạch chi phí cho quản lý chất lượng.
 1. Quản lý các đội Dự án – Đội trưởng các Đội xây dựng trực thuộc Công ty:

Kiểm tra và theo dõi quá trình sản xuất thi công tại đơn vị.

 • Đánh giá và duyệt danh sách nhà thầu phụ cung cấp vật tư, dịch vụ cho các dự án thuộc cấp đội quản lý.
 • Ký các hợp đồng mua bán vật tư, dịch vụ cho công việc của đơn vị khi được uỷ quyền.
 • Bố trí nhân lực hợp lý để vận hành tốt dây chuyền sản xuất thi công.
 • Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, vận hành thiết bị thi công.
 • Chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn lao động của đơn vị.
 • Cung cấp và bố trí đủ lao động có tay nghề phù hợp với công việc cụ thể.
 • Áp dụng đầy đủ các biểu mẫu, hướng dẫn, trình tự quy trình của hệ thống quản lý chất lượng của công ty.
 • Kiểm tra xử lý những sản phẩm không phù hợp.
 • Báo cáo định kì việc thực hiện kế hoạch và hợp đồng theo biểu mẫu quy định.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

All You Need to Learn about Dubai Escorts

If you’re single and want to meet the perfect person for love, dating and making in Dubai A professional Dubai escort could be just what you’re searching for. Dubai is one of the most beautiful locations on earth and every visitor and expatriate is bound to find the one that suits them best. A Dubai escort could be an opportunity to meet an individual who is new to you and establish lasting connections throughout your personal life. Dubai Escorts are available to both men and women seeking to get to know someone other than their husband. The demand for exotic beauties is growing and the number of Dubai specialties in exotic luxury dates is growing. Dubai is a cosmopolitan city that people desire to be recognized. An extensive list of world luxury exotic escorts are on hand to provide you with erotic massages, to complete the sexual desires of your dreams. You can have an unforgettable time with your partner when you hire an escort from the top of their list. attractive and beautiful young Dubai females, or homosexual or bisexual escorts. High class escorts in Dubai have a high level of professionalism. You’ll feel their professionalism from the moment you have sat down with them. They have the ability to communicate with individuals well and make you and your companion be comfortable throughout your visit. If you spend just a few hours in Dubai with an escort, your partner will be relaxed and comfortable. Indeed, plenty of couples who have visited Dubai for business or other official visits have later employed an experienced high-end driver. iranian escort dubai Apart from the gorgeous beauty and seductive females, there are other factors to consider when selecting which one is right for you. Call girls, Dubai petite girls, and Dubai girl are some of the most sought-after and famous services. The girls can customize the services they provide to meet the needs of your particular requirements. These girls can understand and cater to all men’s needs. There are different types of girls who are available for all types of purposes. The Dubai Jumeirah girls are there to meet your every need, no matter if you require an escort or a long-term relationship. A dubai petite or jumeirah-sized woman will make your life exciting by adding a few inches. They are highly sought after by both couples and males. Petite girls are popular in Dubai are considered to be highly attractive and sexy that can enhance your chances of finding and appealing to the ideal kind of man. A Dubai escort girl or a Jumeirah girls is the perfect option for you if you’re a traditional person who isn’t one to display the world too much of their skin. Dubai Escorts in Dubai are an excellent alternative if you’re in search of thrills. You can choose to have an evening of dancing with some of the finest men of the town or you’re trying to bring your new baby into this world, or you just want to enjoy some good time with your dear family or close friends, Dubai is the place for you. Dubai is a top-class city for private escorts thanks to its rich history and luxurious luxury.